BIRODI

English Srpski Српски

Anekta o medijskoj pismenosti - profesori

1. Vi ste?

2. U kojoj srednjoj školi radite?

3. U kojem gradu/opštini trenutno živite?

4. Koliko godina radite u nastavi (upišite broj godina)?

5. Koji predmet predajete? (moguće više odgovora)

6. Koji predmet po Vama najviše doprinosi medijskoj pismenosti?

7. Na kom uzrastu treba početi sa edukovanjem đaka o medijima (upišite broj godina)?

8. Tokom časova, kada govorimo o medijima, najviše pažnje poklanjamo:

9. Koje društvene mreže koristite? (moguće više odgovora)

10. Cilj Facebook-a pre svega je da:

11. Prilikom pripreme za časove koji za cilj imaju razvoj kritičkog mišljenja koristim:

12. Molimo vas, pažljivo pročitajte svaku tvrdnju i zaokružite jedan odgovor u meri u kojoj se ta tvrdnja odnosi ili ne odnosi na vas lično. Zaokružite "1" ako je tvrdnja potpuno netačna ili se sa njom nimalo ne slažete. Zaokružite "2" ako je tvrdnja uglavnom netačna ili se sa njom ne slažete (ali ne potpuno). Zaokružite "3" ako je tvrdnja otprilike jednako i tačna i netačna, ili ako ne znate kako da se odlučite. Zaokružite "4" ako je tvrdnja uglavnom tačna ili se sa njom slažete (ali ne potpuno). Zaokružite "5" ako je tvrdnja potpuno tačna ili se sa njom potpuno slažete.