BIRODI

English Srpski Српски

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrdimo stavove građana/ki Valjeva o građanskom aktivizmu, načinima informisanja, kao i o percepciji građana/ki o odnosu lokalne samoprave prema građanskom aktivizmu. Na osnovu prikupljenih informacije biće urađen dokument koji će sadržati preporuke za unapređenje građanskog aktivizma na lokalnom nivou i unapređenje učešća građana/ki u promenama na lokalnom nivou. Hvala Vam na odvojenom vremenu, #NištaBezDijaloga #ICSW2019

Ključne reči: građanski aktivizam,mediji,demokratija

1. Da li se slažete da građani/ke treba da aktivno učestvuju u procesima donošenja odluka?

2. Da li građani/ke treba da učestvuju u procesu donošenja samo onih odluka u kojima mogu dati svoj puni doprinos?

3. Da li građani/ke ne treba da aktivno učestvuju u odlučivanju, ali ih je potrebno stalno informisati o odlukama koje se donose?

4. Da li učešće građana/ki u odlučivanju usporava donošenje odluka i potrebno ga je svesti na najmanju moguću meru?

5. Da li se slažete da je učešće građana/ki u odlučivanju nepotrebno jer su građani/ke izabrali svoje predstavnike/ce )poslanike/ce, odbornike/ce)?

6. Da li znate na koje načine građani mogu da učestvuju procesu donošenja odluka u Vašem gradu?

7. Koje teme ili pitanja su od posebnog interesa za građane/ke na lokalnom nivou i neophodno je uključiti građane/ke u procese donošenja odluka o tim temama/pitanjima?

8. Koji od ovih načina učešća građana/ki u procesu odlučivanja je najefikasniji u Vašem gradu?

9. Učešće građana/ki u procesu donošenja odluka u u Vašem gradu sprovodi se na neki drugi način (navedite koji).

10. Kako biste ocenili odziv građana/ki, odnosno nivo učešća građana/ki u nabrojanim oblicima/načinima učešća građana/ki u Vašem gradu?

11. Da li znate za slučajeve da su građani/ke u Vašem gradu direktno uticali na donošenje ili promenu ranije donetih odluka?

12. O informacijama iz Vašeg grada, države i sveta informišete se preko:

13. Na skali školskih ocena od 1 do 5 ocenite Vaš stepen informisanosti o radu gradske uprave u Vašem gradu.

14. Na koje načine se informišete o mogućnostima za učešće u procesu donošenja odluka u u Vašem gradu?

15. Kako biste ocenili nivo dostupnosti informacija o mogućnostima učestvovanja građana/ki u procesu odlučivanja u Vašem gradu?

16. Koliko je važno da građani/ke, osim preko svojih zastupnika, i na druge načine aktivnije učestvuju u procesu odlučivanja u Vašem gradu?

17. Glavni razlozi zbog kojih građani/ke ne učestvuju u većoj meri u procesima odlučivanja u Vašem gradu su:

18. Ocenom od 1 nisko do 5 visoko, ocenite poverenje u rad lokalne samouprave u Vašem gradu:

19. Da li redovno izlazite na izbore?

20. Da se danas održavaju izbori glasali biste za:

21. Pol ispitanika

22. Starosna grupa

23. Kvalifikacija/stručna sprema