BIRODI

English Srpski Српски

Ispitivanje stavova prosvetnih radnika u srednjim školama Kikinde

Poštovani/a, pred Vama je jednostavan upitnik kojim prikupljamo vrednosne stavove prosvetnih radnika u srednjim školama na teritoriji kikindske opštine. Anketa je potpuno anonimna i molimo Vas da na pitanja odgovarate samostalno i potpuno iskreno. Ne postoje nepravilni ili loši odgovori. Veoma nam je važno da svaki ispitanik/ca iskreno klikne na ponudjeni odgovor prema sopstvenim vrednosnim sudovima, kako bismo dobili što potpuniju sliku o stavovima prosvetnih radnika. Unapred zahvaljujemo na saradnji!

Ključne reči: ispitivanje stavova,anketa,rodna ravnopravnost

1. Profesionalni uspeh važniji je za muškarca nego za ženu.

2. Žena je u stanju da se žrtvuje za porodicu mnogo više od muškarca.

3. Dok su deca malena bolje je da muškarac radi, a žena ostane kod kuće i brine o deci.

4. Muškarci i žene trebalo bi zajednički da dele kućne poslove i brigu o deci.

5. Pobačaj bi trebalo zakonom zabraniti.

6. Prvenstveno je muškarac taj koji mora izdržavati svoju porodicu.

7. Rukovodeća mesta u poslovnom svetu treba da budu u rukama muškaraca.

8. Najvažnija vrlina svake žene je da bude dobra domaćica.

9. Treba se čvrsto držati narodnih običaja i tradicije.

10. Treba se držati onog morala koji propoveda moja verska zajednica.

11. Rukovodeća mesta u poslovnom svetu treba da budu u rukama muškaraca.

12. Najvažnija vrlina svake žene je da bude dobra domaćica.

13. Uvek se ponašam onako kako to okolina od mene očekuje.

14. Ne volim da se raspravljam sa nekim o nečemu ako imamo različito mišljenje.

15. Trudim se da se ne razlikujem previše od drugih ljudi iz svog okruženja.

16. Ne volim iznositi svoje mišljenje ako znam da će se ono razlikovati od drugih.

17. Decu treba vaspitavati u strogoj discipline.

18. Profesori i nastavnici treba da budu strogi sa učenicima.

19. Ovoj državi je potreban jak vođa koga će narod slediti bez pogovora.

20. Profesori su popustljiviji prema učenicima/cama suprotnog pola.

21. Poštovanje autoriteta je najveća vrlina koju ljudi treba da gaje.

22. Profesori imaju veći ugled kao predavači nego profesorke.

23. Decu sa smetnjama u razvoju ne bi trebalo mešati sa ostalom decom.

24. Zdravstvene ustanove bi trebale da odbiju lečenje obolelih od HIV/AIDS.

25. Za svoju bolest, oboleli od HIV/AIDS su sami krivi.

26. Spreman/a sam da se žrtvujem za interese svog naroda.

27. Profesorke su dobronamernije prilikom ocenjivanja odgovoranja od profesora.

28. Žene nemaju uvek potrebne kvalitete i veštine za pozicije koje nose odgovornost.

29. Zbog mešanja različitih kultura preti nam opasnost da izgubimo svoj identitet.

30. Da li je opravdano nekome uskratiti neko pravo (pravo na rad, na školovanje i sl.) samo na osnovu nekog ličnog svojstva (nacionalne pripadnosti, veroispovesti, pola...)?

31. Žene žrtve nasilja obično izazovu nasilnika zvocanjem .

32. U kojoj meri je diskriminacija prisutna u našoj školi?

33. Da li u Kikindi diskriminacija raste ili se smanjuje u odnosu na period od pre tri godine?

34. U našoj opštini nema mnogo osoba sa invaliditetom.

35. Koliko je nasilje nad ženama rasprostranjeno u Kikindi?

36. Diskriminacija u Srbiji je zakonom zabranjena.

37. Koje su grupe najviše diskriminisane u Kikindi?

38. Koliko se poštuju zabrane diskriminacije u Srbiji?

39. U kojoj oblasti života je diskriminacija najprisutnija?

40. Da li se smatrate pripadnikom/com neke od sledećih grupa?

41. Kakav je Vaš stav prema uvođenju mera koje bi obezbedile da poslodavci u odgovarajućem procentu zaposle pripadnike diskriminisanih grupa (osobe sa invaliditetom, žene, Romi), iako to košta budžet?

42. Kakav je Vaš stav prema uvođenju mera koje bi obezbedile poseban tretman manjinskih grupa (osobe sa invaliditetom, siromašni ljudi, Romi itd.) prilikom upisa na univerzitet, iako to košta budžet?

43. Nacionalne manjine bi trebalo da imaju školovanje na maternjem jeziku, iako to košta budžet .

44. Država je dužna da finansira medije nacionalnih manjina, iako to košta budžet.

45. Pripadniku/ci nacionalne manjine bi trebalo uvek omogućiti da se obraća državnim institucijama na sopstvenom jeziku, iako to košta budžet.

46. Da li bi za osobe sa invaliditetom trebalo da se obezbedi nesmetan pristup svim državnim zgradama, iako to košta budžet?

47. Da li država problem diskriminacije treba da svrsta među prioritete koje treba rešavati?

48. Šta Vi podrazumevate pod pojmom diskriminacija?

49. Za ženu je bolje da bude:

50. Za ženu je bolje da bude:

51. Za ženu je bolje da bude:

52. Za ženu je bolje da bude:

53. Za ženu je bolje da bude:

54. Za ženu je bolje da bude:

55. Za muškarca je bolje da bude:

56. Za muškarca je bolje da bude:

57. Za muškarca je bolje da bude:

58. Za muškarca je bolje da bude:

59. Za muškarca je bolje da bude:

60. Za muškarca je bolje da bude:

61. Za ženu je bolje da ne bude:

62. Za ženu je bolje da ne bude:

63. Za ženu je bolje da ne bude:

64. Za ženu je bolje da ne bude:

65. Za ženu je bolje da ne bude:

66. Za muškarca je bolje da ne bude:

67. Za muškarca je bolje da ne bude:

68. Za muškarca je bolje da ne bude:

69. Za muškarca je bolje da ne bude:

70. Za muškarca je bolje da ne bude:

71. Moj pol je:

72. Koliko članova trenutno ima Vaše domaćinstvo?

73. Koliko u proseku iznose sva primanja vašeg domaćinstva mesečno?

74. Koje značenje za Vas ima pojam rodna ravnopravnost?

75. Moja starost je: