Centar online istraživanja
English Srpski Српски

Ocenite javna komunalna preduzeća u Nišu!

Poštovani sugrađani, Na osnovu zakona o komunalnim delatnostima, član 13, Lokalna samouprava je dužna da propiše „način kontinuiranog izjašnjavanja (najmanje jednom godišnje) korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga od strane vršilaca komunalnih delatnosti, koje se može organizovati elektronskim putem ili na drugi pogodan način“. Kako to lokalna samouprava u Nišu godinama odbija to da uradi, verovatno zbog mogućeg negativnog izjašnjavanja građana i posledica koje ono vuče, UPSS u saradji sa BIRODI želi sprovodi anketu sa građanima. O rezultatima ćemo obavestiti javnost. Hvala UPSS

1. Molimo Vas da na skali od 1 - nezadovolja do 5 zadovoljan, ocenite kvalitet usluga koje Vam pružaju javna komunlana preduzeća u Nišu

2. Molimo Vas da obrazložite Vašu ocenu: