English Srpski Српски

Ocenite javna komunalna preduzeća u Leskovcu

Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, član 13, lokalne samouprave su u obavezi da propiše način kontinuiranog izjašnjavanja (najmanje jednom godišnje) korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga od strane vršilaca komunalnih delatnosti, koje se može organizovati elektronskim putem ili na drugi pogodan način. U želji da unapredimo ovaj proces BIRODI u saradnji sa online istraživačkim servisom www.tvojstav.com sprovodi online anketu o zadovoljstu korisnika usluga javnih preduzeća u Leskovcu. Nakon sprovedenih anketa biće organizovani sastanci na kojima će nalazi istraživanja biti povod za diskusiju koja za rezultat treba da ima unapređenje usluga javnih preduzeća.

1. Molimo Vas da na skali od 1 - nezadovoljan do 5 - zadovoljan, ocenite kvalitet usluga koje Vam pružaju javna komunlana preduzeća u Leskovcu.

2. Molimo Vas da obrazložite Vašu ocenu: