BIRODI

English Srpski

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije (201)

Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove i razmišljanja. Rezultati istraživanja će biti obrađeni i dostavljeni Radnoj grupi za izradu ovog dokumenta. Ovo je prilika da kažete svoje stavove i razmišljanja i tako date doprinos borbi protiv korupcije.Posebno ćemo ceniti Vaše sugestije i predloge. Unapred zahvalni, BIRODI

Ključne reči: korupcija,strategija,aktivno javno mnjenje,

1. Šta je za Vas pre svega korupcija?

Davanje i uzimanje mita - 17.70% (114)
Pristrasnost i protekcija - 6.21% (40)
Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera - 5.28% (34)
Zloupotreba položaja u javnom sektoru - 15.68% (101)
Zloupotreba položaja u privatnom sektoru - 6.99% (45)
Kršenje zakona - 13.04% (84)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 7.92% (51)
Trgovina uticajem - 11.96% (77)
Nanošenje nepravde - 6.83% (44)
Uskraćivanje prava - 6.52% (42)
Nesto drugo - 1.86% (12)
Ma citava drzava • Naplata uskuga • sve ovo što ste naveli • zloupotreba institucija • rak drustva • najvece zlo za postenog gradjanina i opstanak same drzave • sve iznad navedeno • prilika da BIRODI ućari neki dinar, umisli da zna nešto oko istraživanja i da se uvuče Vučićevima :) • Sve navedeno. • Najveća i hronična bolest srpskog društva • Kad normalna osoba mora da plati da bi se zaposlila!! • sve to •

2. Šta je za Vas pre svega borba protiv korupcije?

Otkrivanje i kažnjavanje počinilaca dela korupcije - 18.72% (111)
Stvaranje mehanizama koji treba da spreče korupciju - 20.91% (124)
Jačanje tela koja se bore protiv korupcije - 10.46% (62)
Unapređenje rada i integriteta državnih organa i institucija - 10.96% (65)
Usvajanje i sprovođenje zakona - 12.98% (77)
Jačanje morala i integriteta zaposlenih u javnom sektoru - 10.29% (61)
Zaštita prava onih koji prijave slučajeve korupcije - 14.17% (84)
Nesto drugo - 1.52% (9)
Kad se BIRODI već uvukao Vučićevoj ekipi pa kad Z. tripuje da se razume u istraživanja a P. se stidi • uklanjanje partija iz javnih poslova • pokusaj da svi gradjani imaju pravnu sigurnost-na zalost nisam primetila da se nesto menja • Sve navedeno. • Promena citave drzava • edukacija gradjana • uklanjanje neistomisljenika • sve to • Oni koji su činili korupciju da javno priznaju, a da se krivično ne gone (primer: RSA aparthejd). •

3. U koje tri obasti društva pre ostalih treba uspostaviti sistem borbe protiv korupcije imajući u vidu negativne posledice koje nastaju po društvo i državu?

Nemam stav - 2.99% (6)
Treba istovremeno delovati u svim oblastima - 69.65% (140)
Treba delovati pre svega, upišite - 0%
Nesto drugo - 27.36% (55)
zdravstvo,pravosudje • Policija, sudstvo, drzavna administracija • Zdravstvo,trgovina i sudstvo • zdravstvo, obrazovanje, politika • drzavnim institucijama • zdravstvo, državna uprava • Sudstvo, Zdravstveno, Inspektoratima .... • Zdravstvo, Školstvo • pravosuđe, državna uprava, zdravstvo, obrazovanje • privatizacija, zdravstvo, prosveta • Na konsekventnost u zakonodavnoj, sudskoj i izvrsnoj vlastilast • Bolnica • policija, sup • zdravstvo,javni sektor,gradjevina • medicini i pravosudju • policiji, tužilaštvu i sudstvu. Treba početi od početka od porodilišta i delovati u svim oblstima. • sudstvo,policija,zdracstvo,prosveta • zdravstvo,pravosudje,javni sektor • Lokalne uprave, carina, policija • Pravosuđe, državna uprava, lokalna samouprava • Zdravstvo, sudstvo, policija • Politika • zdravstvo,visoko obrazovanim ustanovama,policiji • zaposljavanje u javnom sektoru, policija, zdravstvo • zakonodaavnu, sudsku i izvrsnu vlast • obrazovanje, javni sektor, mediji • sudstvo,zdravstvo,policija • sudstvo, obrazovni sistem, zdravstvo • treba da deluju oni koji znaju a ne oni koji tripuju da znaju i uklapaju se u ove turbo-folk borbe • zdravstvo, pravosudje • pravosudje, javna uprava, zdravstvo, prosveta • NA NAVISIM NIVOIMA ,POLITIKA .. • onemogućiti monopol,povećati informisanost i transparentnost i ograničiti ovlašćenja i priilegije • zdravstvo, državna administracija, policija • u drzavnom sektoru • zdravstvi,pravosu]e,drzavna administracija,privatni sektor • sudstvo, državna uprava, javni sektor • sudstvo,policija,zdravstvo tim redom • javni sektor, sudstvo, zdravstvo • korumpiranost državnih sluzbenika ovlascenih za kontrolu i nadzor nad sprovodjenjem zakona, zdravstv • zdravstvo, pravosuđe i obrazovanje, policija, zapošljavanje ali i u svim ostalim obl. • politika, sudstvo, zdravstvo • u oblasti drzave,pokrajilne,lokalne samouprave • Zdravstvo , sudstvo , državna administracija • Javne nabavke, javni radovi i uplacivanje doprinosa za zaposlene u privatnom sektoru. • pravosudni sistem, državni organi, policija • pravosudje!!! • pravosuđe • u oblasti zdravstva • sudstvo, privreda, zdravstvo •

4. Pred Vama su ciljevi Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Koji od navedenih ciljeva iz predloga Nacionalne strategije za borbu protiv će doprineti borbi protiv korupcije?

Odgovorite za svaki cilj!

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru kontrole finansiranja političkih aktivnosti i subjekata.:
Veoma puno - 28.86% (58)
Puno - 26.87% (54)
Osrednje - 20.90% (42)
Malo - 13.93% (28)
Nimalo - 5.47% (11)
Nemam stav - 3.98% (8)

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru i ojačani kapaciteti u oblasti prevencije sukoba interesa, kontrole imovine i prihoda javnih funkcionera. :
Veoma puno - 33.33% (67)
Puno - 24.88% (50)
Osrednje - 21.39% (43)
Malo - 11.44% (23)
Nimalo - 5.47% (11)
Nemam stav - 3.48% (7)

Usvojen i primenjen delotvoran zakonski okvir kojim se reguliše lobiranje i učešće javnosti u postupku donošenja propisa:
Veoma puno - 24.88% (50)
Puno - 26.37% (53)
Osrednje - 21.89% (44)
Malo - 17.41% (35)
Nimalo - 4.98% (10)
Nemam stav - 4.48% (9)

Utvrđeni jasni kriterijumi za predlaganje, izbor i razrešenje, kao i vrednovanje rezultata rada direktora javnih preduzeća.:
Veoma puno - 32.84% (66)
Puno - 25.37% (51)
Osrednje - 20.90% (42)
Malo - 10.45% (21)
Nimalo - 7.46% (15)
Nemam stav - 2.99% (6)

Usvojeni pokrajinski i lokalni akcioni planovi za borbu protiv korupcije čije sprovođenje nadziru stalna radna tela pokrajinskih, odnosno lokalnih skupština.:
Veoma puno - 25.37% (51)
Puno - 21.89% (44)
Osrednje - 20.40% (41)
Malo - 14.43% (29)
Nimalo - 12.94% (26)
Nemam stav - 4.98% (10)

Sistem e-Porezi u potupnosti je razvijen i podaci se redovno ažuriraju.:
Veoma puno - 20.90% (42)
Puno - 25.37% (51)
Osrednje - 21.89% (44)
Malo - 15.42% (31)
Nimalo - 9.95% (20)
Nemam stav - 6.47% (13)

Uspostavljen pravni i institucionalni okvir za sprovođenje sistema jedinstvenog identifikacionog poreskog broja za fizička i pravna lica.:
Veoma puno - 23.38% (47)
Puno - 21.89% (44)
Osrednje - 25.87% (52)
Malo - 9.95% (20)
Nimalo - 10.95% (22)
Nemam stav - 7.96% (16)

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru carinskog sistema koji pogoduju korupciji. :
Veoma puno - 31.34% (63)
Puno - 26.87% (54)
Osrednje - 19.40% (39)
Malo - 9.95% (20)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 5.47% (11)

Uspostavljena efikasna kontrola primene carinskih propisa. :
Veoma puno - 22.89% (46)
Puno - 33.83% (68)
Osrednje - 23.88% (48)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 3.98% (8)

Unapređeno učešće javnosti u praćenju trošenja budžetskih sredstava.:
Veoma puno - 33.83% (68)
Puno - 25.87% (52)
Osrednje - 20.40% (41)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 4.48% (9)

Dosledna primena Zakona o javnim nabavkama i uspostavljena evidencija o postupanju nadležnih organa povodom nepravilnosti utvrđenih u njihovim izveštajima:
Veoma puno - 38.81% (78)
Puno - 26.37% (53)
Osrednje - 17.41% (35)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 3.48% (7)

Unapređena saradnja i koordinacija aktivnosti na suzbijanju korupcije između relevantnih institucija, na svim nivoima vlasti.:
Veoma puno - 33.33% (67)
Puno - 26.87% (54)
Osrednje - 20.90% (42)
Malo - 9.45% (19)
Nimalo - 5.97% (12)
Nemam stav - 3.48% (7)

Uspostavljen i razvijen sistem javne interne finansijske kontrole u javnom sektoru na svim nivoima vlasti. :
Veoma puno - 38.31% (77)
Puno - 28.86% (58)
Osrednje - 14.43% (29)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 4.48% (9)

Izmenjen pravni okvir radi obezbeđenja potpune finansijske i operativne nezavisnosti DRI u skladu sa standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i sprovedene revizije svrsishodnosti. :
Veoma puno - 30.85% (62)
Puno - 25.37% (51)
Osrednje - 21.89% (44)
Malo - 8.96% (18)
Nimalo - 5.47% (11)
Nemam stav - 7.46% (15)

Uspostavljen i razvijen sistem prevencije, otkrivanja, izveštavanja i postupanja sa nepravilnostima korišćenja sredstava iz fondova Evropske unije i fondova drugih međunarodnih institucija i organizacija. :
Veoma puno - 32.34% (65)
Puno - 29.35% (59)
Osrednje - 16.42% (33)
Malo - 9.45% (19)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 4.48% (9)

Izmenjen pravni okvir tako da se otklone rizici na korupciju u propisima kojima se uređuje postupak i kontrola privatizacije, reorganizacije i stečaja preduzeća sa državnim i društvenim kapitalom.:
Veoma puno - 40.30% (81)
Puno - 22.39% (45)
Osrednje - 21.39% (43)
Malo - 4.98% (10)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 3.98% (8)

Uspostavljanje sistema efikasne primene i kontrole sprovođenja pozitivnih propisa u oblasti privatizacije, reorganizacije i stečaja:
Veoma puno - 37.31% (75)
Puno - 23.88% (48)
Osrednje - 18.41% (37)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 5.47% (11)

Uklonjeni rizici od korupcije u oblasti javno-privatnih partnerstava i koncesija i njegova dosledna primena:
Veoma puno - 33.83% (68)
Puno - 24.38% (49)
Osrednje - 20.90% (42)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 6.47% (13)

Puna nezavisnost, odnosno samostalnost i transparetnost pravosuđa u budžetskim ovlašćenjima. :
Veoma puno - 34.33% (69)
Puno - 26.87% (54)
Osrednje - 17.41% (35)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 7.46% (15)
Nemam stav - 6.47% (13)

Proces izbora, napredovanja i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija zasnovan na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.:
Veoma puno - 37.31% (75)
Puno - 29.35% (59)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 7.46% (15)
Nemam stav - 4.48% (9)

Razvijeno efikasno i proaktivno postupanje u otkrivanju i krivičnom gonjenju koruptivnih krivičnih dela. :
Veoma puno - 48.76% (98)
Puno - 25.37% (51)
Osrednje - 9.95% (20)
Malo - 5.97% (12)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 2.99% (6)

Unapređeno materijalno krivično zakonodavstvo i usklađeno sa međunarodnim standardima.:
Veoma puno - 39.80% (80)
Puno - 24.38% (49)
Osrednje - 17.41% (35)
Malo - 6.47% (13)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 3.98% (8)

Uspostavljena efekasna horizontalna i vertikalna saradnja i razmena informacija policije, tužilaštava, sudstva, drugih državnih organa i institucija, regulatornih i nadzornih tela, te evropskih i međunarodnih institucija i organizacija. :
Veoma puno - 43.28% (87)
Puno - 24.88% (50)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 5.97% (12)
Nemam stav - 4.48% (9)

Uspostavljena jedinstvena evidencija (elektronski upisnik) za krivična dela sa koruptivnim elementom. :
Veoma puno - 36.82% (74)
Puno - 24.38% (49)
Osrednje - 15.92% (32)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 6.47% (13)

Ojačani mehanizmi za prevenciju sukoba interesa u pravosudnim profesijama :
Veoma puno - 34.83% (70)
Puno - 27.36% (55)
Osrednje - 18.41% (37)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 5.47% (11)
Nemam stav - 5.47% (11)

Obezbeđeni adekvatni resursi javnog tužilaštva i sudovaza postupanje u slučajevima korupcije (jačanje kapaciteta):
Veoma puno - 29.85% (60)
Puno - 29.35% (59)
Osrednje - 18.91% (38)
Malo - 8.96% (18)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 6.47% (13)

Donošenje dugoročne strategije koja na sveobuhvatan način unapređuje pitanje finansijskih istraga. :
Veoma puno - 25.87% (52)
Puno - 31.34% (63)
Osrednje - 15.42% (31)
Malo - 12.94% (26)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 6.47% (13)

Ojačani kapaciteti policije za sprovođenje istraga u krivičnim delima sa elementima korupcije.:
Veoma puno - 31.34% (63)
Puno - 28.86% (58)
Osrednje - 14.93% (30)
Malo - 12.94% (26)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 5.47% (11)

Ojačani integritet i mehanizmi unutrašnje kontrole u cilju suzbijanja korupcije u sektoru policije.:
Veoma puno - 43.28% (87)
Puno - 22.89% (46)
Osrednje - 10.95% (22)
Malo - 12.94% (26)
Nimalo - 4.48% (9)
Nemam stav - 5.47% (11)

Sve nepokretnosti u Srbiji i sa njima povezani podaci upisani su u javni elektronski Katastar nepokretnosti.:
Veoma puno - 35.32% (71)
Puno - 23.38% (47)
Osrednje - 18.41% (37)
Malo - 9.95% (20)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 5.97% (12)

Smanjen broj procedura i uvođenje jednošalterskog sistema za izdavanje građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti.:
Veoma puno - 37.81% (76)
Puno - 27.36% (55)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 9.95% (20)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 4.48% (9)

Transparentni kriterijumi i učešće javnosti u postpuku razmatranja, izmena i usvajanja prostornih i urbanističkih planova na svim nivoima vlasti.:
Veoma puno - 27.36% (55)
Puno - 29.35% (59)
Osrednje - 20.40% (41)
Malo - 7.96% (16)
Nimalo - 9.95% (20)
Nemam stav - 4.98% (10)

Efikasna interna i eksterna kontrola u postupku izdavanja građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti u oblasti urbanizma.:
Veoma puno - 35.32% (71)
Puno - 27.36% (55)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 9.45% (19)
Nimalo - 8.96% (18)
Nemam stav - 4.98% (10)

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru koji pogoduju korupciji i obezbediti njihovu punu primenu:
Veoma puno - 38.81% (78)
Puno - 29.35% (59)
Osrednje - 12.44% (25)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 4.48% (9)

Efikasni mehanizmi za integritet, odgovornost i transparentnost u donošenju i sprovođenju odluka :
Veoma puno - 31.34% (63)
Puno - 30.35% (61)
Osrednje - 14.43% (29)
Malo - 10.95% (22)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 4.98% (10)

Transparentan informacioni sistem u zdravstvu i učešće građana u kontroli rada zdravstvenih institucija, u skladu sa zakonskom zaštitom podataka o ličnosti.:
Veoma puno - 36.32% (73)
Puno - 31.34% (63)
Osrednje - 9.45% (19)
Malo - 10.95% (22)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 3.98% (8)

Izmenjen pravni okvir koji se odnosi na izbor, položaj i ovlašćenja direktora osnovnih i srednjih škola, kao i dekana fakulteta :
Veoma puno - 34.83% (70)
Puno - 30.35% (61)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 9.45% (19)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 4.48% (9)

Usvojeni propisi koji regulišu prosvetnu inspekciju.:
Veoma puno - 34.83% (70)
Puno - 24.88% (50)
Osrednje - 19.40% (39)
Malo - 8.96% (18)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 4.98% (10)

Transparentnost postupka upisa, polaganja ispita, ocenjivanja i evaluacije znanja u svim školskim institucijama. :
Veoma puno - 36.82% (74)
Puno - 23.38% (47)
Osrednje - 19.40% (39)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 4.98% (10)

Proces akreditovanja i naknadne kontrole ispunjenosti uslova za rad državnih i privatnih školskih ustanova zasnovan je na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.:
Veoma puno - 32.84% (66)
Puno - 28.86% (58)
Osrednje - 17.41% (35)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 4.48% (9)

Uspostavljena transparentnost finansiranja sporta i vlasničke strukture sportskih klubova i saveza.:
Veoma puno - 34.33% (69)
Puno - 25.87% (52)
Osrednje - 15.92% (32)
Malo - 8.96% (18)
Nimalo - 9.45% (19)
Nemam stav - 5.47% (11)

Transparentno vlasništvo, finansiranje medija i uređivačka politika:
Veoma puno - 39.30% (79)
Puno - 25.87% (52)
Osrednje - 11.94% (24)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 8.46% (17)
Nemam stav - 5.97% (12)

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće privatnog sektora u borbi protiv korupcije:
Veoma puno - 29.85% (60)
Puno - 29.85% (60)
Osrednje - 17.91% (36)
Malo - 5.97% (12)
Nimalo - 9.45% (19)
Nemam stav - 6.97% (14)

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće civilnog sektora u borbi protiv korupcije.:
Veoma puno - 39.80% (80)
Puno - 22.39% (45)
Osrednje - 15.42% (31)
Malo - 8.96% (18)
Nimalo - 8.46% (17)
Nemam stav - 4.98% (10)

Kontinuirana edukacija o korupciji i načinima borbe protiv korupcije:
Veoma puno - 38.81% (78)
Puno - 22.39% (45)
Osrednje - 16.42% (33)
Malo - 10.45% (21)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 4.98% (10)

Obezbeđena transparentnost u radu organa javne vlasti:
Veoma puno - 40.80% (82)
Puno - 27.36% (55)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 5.47% (11)
Nimalo - 5.97% (12)
Nemam stav - 6.47% (13)

Sistem zapošljavanja i napredovanja u organima javne vlasti na osnovu kriterijuma i zasluga:
Veoma puno - 53.73% (108)
Puno - 20.90% (42)
Osrednje - 5.47% (11)
Malo - 5.97% (12)
Nimalo - 8.46% (17)
Nemam stav - 5.47% (11)

Uspostavljena analiza efekata na korupciju u postupku pripreme propisa:
Veoma puno - 32.34% (65)
Puno - 29.85% (60)
Osrednje - 19.90% (40)
Malo - 6.47% (13)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 4.98% (10)

5. Da li imate kometar za predložene ciljeve? Ako imate molimo Vas da ih upišete uz konkrentan cilj.

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru kontrole finansiranja političkih aktivnosti i subjekata.

:
 •  •  •  •  • leglo korupcije •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru i ojačani kapaciteti u oblasti prevencije sukoba interesa, kontrole imovine i prihoda javnih funkcionera.

:
 •  •  •  •  • jedan od glavnih uzroka •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Usvojen i primenjen delotvoran zakonski okvir kojim se reguliše lobiranje i učešće javnosti u postupku donošenja propisa.

:
 •  •  •  •  • preko potrebno •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Utvrđeni jasni kriterijumi za predlaganje, izbor i razrešenje, kao i vrednovanje rezultata rada direktora javnih preduzeća.

:
 •  •  •  •  • obavezno •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Usvojeni pokrajinski i lokalni akcioni planovi za borbu protiv korupcije čije sprovođenje nadziru stalna radna tela pokrajinskih, odnosno lokalnih skupština.

:
 •  •  •  •  • pozeljno •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Sistem e-Porezi u potupnosti je razvijen i podaci se redovno ažuriraju.

:
 •  •  •  •  • napredak •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljen pravni i institucionalni okvir za sprovođenje sistema jedinstvenog identifikacionog poreskog broja za fizička i pravna lica.

:
 •  •  •  •  • zasto da ne •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru carinskog sistema koji pogoduju korupciji.

:
 •  •  •  •  • jedan od izvora •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljena efikasna kontrola primene carinskih propisa.

:
 •  •  •  •  • krajnje je vreme •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Unapređeno učešće javnosti u praćenju trošenja budžetskih sredstava.

:
 •  •  •  •  • obavezno •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Dosledna primena Zakona o javnim nabavkama i uspostavljena evidencija o postupanju nadležnih organa povodom nepravilnosti utvrđenih u njihovim izveštajima.

:
 •  •  •  •  • obavezno •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Unapređena saradnja i koordinacija aktivnosti na suzbijanju korupcije između relevantnih institucija, na svim nivoima vlasti.

:
 •  •  •  •  • podrazumeva se •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljen i razvijen sistem javne interne finansijske kontrole u javnom sektoru na svim nivoima vlasti.

:
 •  •  •  •  • obavezno •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Izmenjen pravni okvir radi obezbeđenja potpune finansijske i operativne nezavisnosti DRI u skladu sa standardima. Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i sprovedene revizije svrsishodnosti.

:
 •  •  •  •  • kako bi radila svoj posao •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljen i razvijen sistem prevencije, otkrivanja, izveštavanja i postupanja sa nepravilnostima korišćenja sredstava iz fondova Evropske unije i fondova drugih međunarodnih institucija i organizacija.

:
 •  •  •  •  • obavezno •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Izmenjen pravni okvir tako da se otklone rizici na korupciju u propisima kojima se uređuje postupak i kontrola privatizacije, reorganizacije i stečaja preduzeća sa državnim i društvenim kapitalom.

:
 •  •  •  •  • kako da ne •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljanje sistema efikasne primene i kontrole sprovođenja pozitivnih propisa u oblasti privatizacije, reorganizacije i stečaja.

:
 •  •  •  •  • nikad nije kasno  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uklonjeni rizici od korupcije u oblasti javno-privatnih partnerstava i koncesija i njegova dosledna primena

:
 •  •  •  •  • dobro resenje •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Puna nezavisnost, odnosno samostalnost i transparetnost pravosuđa u budžetskim ovlašćenjima.

:
 •  •  •  •  • obavezno •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Proces izbora, napredovanja i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija zasnovan na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.

:
 •  •  •  •  • obavezno •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Razvijeno efikasno i proaktivno postupanje u otkrivanju i krivičnom gonjenju koruptivnih krivičnih dela.

:
 •  •  •  •  • svakako •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Unapređeno materijalno krivično zakonodavstvo i usklađeno sa međunarodnim standardima.

:
 •  •  •  •  • sto pre •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljena efekasna horizontalna i vertikalna saradnja i razmena informacija policije, tužilaštava, sudstva, drugih državnih organa i institucija, regulatornih i nadzornih tela, te evropskih i međunarodnih institucija i organizacija.

:
 •  •  •  •  • zar toga nema •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljena jedinstvena evidencija (elektronski upisnik) za krivična dela sa koruptivnim elementom.

:
 •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Ojačani mehanizmi za prevenciju sukoba interesa u pravosudnim profesijama.

:
 •  •  •  •  • sto pre •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Obezbeđeni adekvatni resursi javnog tužilaštva i sudovaza postupanje u slučajevima korupcije (jačanje kapaciteta)

:
 •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Donošenje dugoročne strategije koja na sveobuhvatan način unapređuje pitanje finansijskih istraga.

:
 •  •  •  •  • sto pre •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Ojačani kapaciteti policije za sprovođenje istraga u krivičnim delima sa elementima korupcije.

:
 •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Ojačani integritet i mehanizmi unutrašnje kontrole u cilju suzbijanja korupcije u sektoru policije.

:
 •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Sve nepokretnosti u Srbiji i sa njima povezani podaci upisani su u javni elektronski Katastar nepokretnosti.

:
 •  •  •  •  • preko potrebno •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Smanjen broj procedura i uvođenje jednošalterskog sistema za izdavanje građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti.

:
 •  •  •  •  • obavezno •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Transparentni kriterijumi i učešće javnosti u postpuku razmatranja, izmena i usvajanja prostornih i urbanističkih planova na svim nivoima vlasti.

:
 •  •  •  •  • sto pre •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Efikasna interna i eksterna kontrola u postupku izdavanja građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti u oblasti urbanizma.

:
 •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru koji pogoduju korupciji i obezbediti njihovu punu primenu.

:
 •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Efikasni mehanizmi za integritet, odgovornost i transparentnost u donošenju i sprovođenju odluka.

:
 •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Transparentan informacioni sistem u zdravstvu i učešće građana u kontroli rada zdravstvenih institucija, u skladu sa zakonskom zaštitom podataka o ličnosti.

:
 •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Izmenjen pravni okvir koji se odnosi na izbor, položaj i ovlašćenja direktora osnovnih i srednjih škola, kao i dekana fakulteta.

:
 •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Usvojeni propisi koji regulišu prosvetnu inspekciju.

:
 •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Transparentnost postupka upisa, polaganja ispita, ocenjivanja i evaluacije znanja u svim školskim institucijama.

:
 •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Proces akreditovanja i naknadne kontrole ispunjenosti uslova za rad državnih i privatnih školskih ustanova zasnovan je na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.

:
 •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljena transparentnost finansiranja sporta i vlasničke strukture sportskih klubova i saveza.

:
 •  •  •  •  • sa • Politika i ovde ubi svaku realnost •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Transparentno vlasništvo, finansiranje medija i uređivačka politika.

:
 •  •  •  •  • moja nasusna potreba kao novinara • I ovde je uticaj politike uzasan i uredjivacka politika zavisi od toga koja politicka partija rukovodi kojim medijima •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće privatnog sektora u borbi protiv korupcije.

:
 •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće civilnog sektora u borbi protiv korupcije.

:
 •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Kontinuirana edukacija o korupciji i načinima borbe protiv korupcije.

:
 •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Obezbeđena transparentnost u radu organa javne vlasti

:
 •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Sistem zapošljavanja i napredovanja u organima javne vlasti na osnovu kriterijuma i zasluga.

:
 •  •  •  •  • da • Kada bi se politika maknula iz svih oblasti pa i iz ove bilo bi mnogo bolje •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljena analiza efekata na korupciju u postupku pripreme propisa.

:
 •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

6. Da li smatrate potrebnim?

Da se novom Strategijom predvidi izmena zakona kako bi se obezbedilo da dela korupcije u oblasti privatizacije ne zastarevaju:
Da - 81.59% (164)
Ne - 8.46% (17)
Nemam stav - 9.95% (20)

Da se novom Strategijom predvidi izmena zakona kako bi se obezbedilo da političke stranke moraju da imaju svoje mehanizme za borbu protiv korupcije unutar stranaka i u slučaju da ih nemaju ili ne sprovode bilo bi im uskraćeno finansiranje iz javnih izvora/budžeta:
Da - 77.61% (156)
Ne - 8.46% (17)
Nemam stav - 13.93% (28)

7. Koji rezultat u borbi protiv korupcije treba da bude ostvaren za pet godina da bi Vi bili zadovoljni?

da nema korupcije • ne znam • 100% • ekonoski,pravno i zakonodavno jaca drzava,uvazavanje rezultata rada,strucnosti i znanja bez obzira na politicku pripadnost,briga drzave za svoje stanovnistvo • Смањење минимум за 30% • da zapoceti sudski procesi dobiju epilog u vidu zadovoljavajucih presuda - sankcija • da mogu da ostvarim svoja ljudska i građanska prava bez potplaćivanja već preplaćenih službenika, činovnika i partijskih drugova i drugarica. • da se 40% BDP ne troši netransparentno na "rođačke" firme, da se na vlast ne dolazi da bi se pljačkalo, već da bi se popravljalo • da se nivo korupcije vidno smanji makar u onim sferama gde je gradjanima to najpotrebnije a politicke partije postepeno ocistiti od korupcije • Da bar zaposljavanje bude zasnovano na zaslugama i kriterijumim prave vrednosti • Rezultat u borbi protiv korupcije koji bi zadovoljio moj stav je da standard,bezbednost,obrazovanje budu u konstannoj uzlaznoj liniji,kada bi bilo onemoguceno ili barem svedeno na minimum mesto za delovanje same korupcije kao savremene posati • da ucesce u korupciji postane sramota umesto uobicajene svakodnevnice. procesuirati i kazniti dela korupcije na razlicitim nivoima vlasti i oblastima drustvenog zivota.. • Uspostavljen efikasan mehanizam za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou i primenuje se u praksi. • unistiti korupciju u korenu, izmwestiti je sa podrucja srbije! • SMANJITI KORUPCIJU DO 50 PROCENATA • kaznjavanje korumpiranih • bar da se krene u borbu • treba je iskoreniti • 5 • neznam • mogućnost lečenja u državnim ustanovama bez listi čekanja i šikanoznog odnosa prema pacijentima • da se vidno smanji • da se iskoreni korupcija u potpunosti • oduzeta tako stecena imovina • Da se makar sistemska korupcija smanji za 50%. • 400 • Smanjiti koripciju za 80%, storoga kaznena politika, transprentnost. • otklanjanje korupcije u zdravstvu • izgradnja moralnog clana drustva • 50 % • Ne verujem da se za pet godina sa ovakvom strukturom vlasti i političkih partija može napraviti ozbiljan pomak u ovom sektoru. Osnovni problem je što obični ljudi više neveruju nikome. Sistem VASPITANJA je u predhodnom periodu potpuno srušen, a niko ne želi da priča o tome niti se bavi Vaspitnim radom u obrazovnom sistemu, Vaspitni rad sa mladima potpuno je zamro. Vaspitanje je za državu nebitno, a nevladin sektor se njime nebavi sistemski nego ga koristi kao alat za potrebe pojedinaca. • Za 50% ostvareni bolji rezultati u radu javnog sektora • da se posao dobija na osnovu kvalifikacija i znanja a ne na osnovu partijske knjizice i jedanput prekine negativna selekcija, samo ljudi visokih moralnih nacela koji korektno rade svoj posao za opste dobro nece posezati za mitom i korupcijom. Strucnost i rad donece privredne rezultate i efikasnost drzavne samouprave, a vece plate i pristojan zivotni standar korupciju svode na minimum. To ocekujem za pet godina. • Uvodjenje krivicnog dela politickog uticaja na zaposlene u javnom sektoru. • Kad bi u BIRODI-u zaposlili nekog ko se zaista razume u istraživanja a ne samo žele da znaju. Svi bi mi želeli da smo fudbaleri i da igramo za reprezentaciju, ali jbg. nismo... rekreativno možemo pikati loptu svakako, no o tome ne moramo bombardovati sve medije :) • dobijanje dozvola na svim nivoima da se zna šta treba koliko košta i koliko traje • 70% • da se korupcija svede na najmanju moguću meru. Korupcija je glavni izvor svih problema našeg društva. Ona potpuno obesmišljava i izvrće i dobre institute i usvojena rešenja. • Da se svi kazne • uhapsiti djilasa • Promena zakona. Sto vise uhapsenih za primer • ‚da se krene sa mrtve tačke • za pocetak, da novac namenjen za opremanje bolnica neophodnim aparatima zaista bude upotrebljen u te svrhe • efikasno otklonjeni neki od uzročnika korupcije (na primer, promena režima dozvola za uvoz i izvoz, promene u po Efikasno otklonjeni uzročnici korupcije(promena načina dozvola za uvoz i izvoz,promene u poreskom sistemu, regulisanje trgovine akciznim proizvodima, donošenje jedinstvenih propisa o javnim nabavkama). • da svi bivsi i buduci nosioci vlasti krivicno odgovaraju, ukoliko su ucestvovali u korupciju, bilo kog oblika • da politika i političke stranke nemaju nikakav uticaj ni na jednu životnu sferu, da političari budu obični ljudi a ne mašine za sticanje novca, moći, trgovine uticaja, da sudije, lekari i profesori ne budu koruptivni ljudi, da na radnim mestima rade vredni, stručni, obrazovani i čestiti ljudi a ne politički kadrovi, da se oduzme od svih što su nelegalno stekli... • drastično smanjena korupcija • da se iskoreni • Da se uspostavi kontrola nad javnim nabavkama i tenderima, pre svega definisanju istih, kako bi se izbeglo nameštanje tendera, odnosno stavljanje pojedinih preduzeca u povlascen polozaj na osnovu uslova tendera. • Da se postuju zakonski propisi • svi • Da se sklone svi funkcioneri politickih partija koji su dosli do direktorskih pozicija i uprava preduzeca vrate narodu i tada nece biti korupcije • odlican •

8. Vi ste?

Rukovodilac u antikorupcijskom telu/organu - 0%
Zaposlen u antikorupcijskom telu/organu - 1.00% (2)
Stručnjak za borbu protiv korupcije - 0.50% (1)
Pravnik/advokat - 3.98% (8)
Rukovodilac u državnom sektoru - 5.47% (11)
Zaposlen u državnom sektoru - 22.39% (45)
Vlasnik kapitala - 0.50% (1)
Zaposlen u privatnom sektoru - 7.96% (16)
Novinar - 3.48% (7)
Aktivista u civilnom društvu - 5.47% (11)
Nezaposlen - 16.92% (34)
Student - 8.96% (18)
Profesor - 1.99% (4)
Osoba koja je ukazivala na nezakonitosti i zloupotrebe - 2.99% (6)
Građanin - 11.94% (24)
Nesto drugo - 6.47% (13)
Penzioner • Advokat i aktivista civilnog društva. • Domacica i vlasnica poljoprivrednog gazdinstva. • verovatno mislite - neko ko vas minira jer svaka ova borba je teška... ili možda neko ko je REALAN • slobodan umetnik • rukovodilac u ngo sektoru, antikorupcijskom telu, osoba koja je ukazivala na korupciju i inrvenisala • po obrazovanju magistar mašinstva, statusu preduzetnik, Izviđač 30 godina radim sa decom i mladima. • članica tima za izradu lokalnog plana borbe protiv korupcije • Građanin • sekretar skupstine gradske opstine • veciti volonter jer nemam vezu za posao •

9. Gde radite?

Državni - 33.33% (67)
Društveni - 7.46% (15)
Privatni - 17.91% (36)
Mešovit - 1.49% (3)
Nezaposlen - 25.87% (52)
Penzioner - 4.98% (10)
Izdržavano lice - 2.99% (6)
U procesu obrazovanja - 5.97% (12)

10. Vi ste član?

Član udruženja građana - 15.06% (36)
Član sindikata - 12.97% (31)
Član verskog udruženja - 1.67% (4)
Član sportskog društva - 5.02% (12)
Član profesionalnog udruženja - 8.79% (21)
Član političke partije - 18.41% (44)
Nisam član ničeg navedenog - 38.08% (91)

11. Gde trenutno živite?

Vojvodina - 18.41% (37)
Beograd - centar - 27.36% (55)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surčin) - 2.49% (5)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Čačak i Užica) - 12.44% (25)
Sandžak - 1.49% (3)
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 10.95% (22)
Istočna Srbija (Bor, Negotin, Zaječar, Majdanpek...) - 7.46% (15)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 14.93% (30)
Kosovo - 0%
BiH - RS - 0%
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 0%
Makedonija - 1.00% (2)
Hrvatska - 0.50% (1)
Slovenija - 0%
EU države - 0%
Države nečlanice EU - 0%
SAD - 0%
Kanada - 0.50% (1)
Australija - 0%
Rusija - 0.50% (1)
Latinska Amerika - 0.50% (1)
Afrika - 1.00% (2)
Azija - 0.50% (1)

Komentari (0)

Slične ankete

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

Anketa o prvostepenoj presudi Ratku Mladiću

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste upoznati sa? Dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini Postupanje Ratka Mladića tokom rata u Bosni i Hercegovni Potpuno Uglavnom Deli

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Izborna anketa

(Zoran) Dragi prijatelji, anketa se radi za potrebe naučnog istraživanja. Rezultate, tj. bazu sa odgovorima će moći svako da koristi ko pomogne ovo istraživanje. Zato Vas mol

Anketa o hapšenju Ratka Mladića

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste upoznati sa? Dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini Postupanje Ratka Mladića tokom rata u Bosni i Hercegovni Potpuno Uglavnom Deli

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije

(Onlineistrazivanja) Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Institu

Funkcionerska kampanja

(Onlineistrazivanja) Istraživanje "Šta je to funkcionerska kampanja" sprovodi Podrinjski antikorupcijski tim - PAKT u okviru projekta "Funkcioner iz tog džepa" i služi za utv

ANKETA: Korupcija

(jukicmilosav) Reč korupcija (lat. corruptio) znači pokvarenost, izopačenost, razvrat, potkupljivanje, podmićivanje, kvarenje, truljenje, raspadanje, krivotvorenje. Najčešće

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

Anketa o zahtevima protesta "Protiv diktature"

(Onlineistrazivanja) Kakav je Vas stav prema protestima "Protiv diktature?" Podržavam i učestvujem Podržavam ali ne učestvujem Ne podržavam i spreman da učestvujem u kontrapr

Stranica ljubavi izmedju Srba, Hrvata i Bosnjaka.

(Stranica) Dobrodosi na nasu jako kratku anketu. Ovo je anketa koja ce nam prikazati malo vjerniju sliku realnosti. Da li ste nekada bili diskriminisani na vjersko/nacionalno

Predavači teorijske nastave

(USER14082) Poštovani kolege predavači, ova anketa ima za cilj da istraži koje su to nastavne metode i nastavna sredstva koje predavači praktikuju, da li se strogo prdržavamo

Kako Korona virus utiče na Vaš posao?

(Centar) Centar za istraživanja (www.centarzaistrazivanja.com) putem online istražičkog portala Tvoj stav (www.tvojstav.com)